Demà vos arribarà mitjançant els vostres fills/es esta informació per fer la reserva del menjador de juny.

Si esteu interessats no vos oblideu d’omplir-la i fer la reserva dels 20 euros. És molt important, ja que si no arriba a un mínim de comensals no hi haurà menjador. A més a més, depenent del nombre de xiquets/es hi haurà cuina al col.le o catering.

C.E.I.P. SANTA TERESA -València-

SOL.LICITUD DE MENJADOR JUNY 2015

En/Na __________________________________________________________

pare/mare/tutor-a  de l’alumne/a ____________________________________

curs ______ i amb DNI ________, sol·licita plaça per al Menjador de Juny.

Signat:                                                   València a _____ de Maig de 2015.

Retallar  i lliurar a l’Encarregada només la part superior de la sol·licitud

*************************************************************************************

SOL.LICITE reserva de plaça per al Menjador de JUNY 2015

 • Complimentar 1 sol·licitud per comensal.
 • Per tant, CAL SEPARAR ALS GERMANS/ES.
 • DIES: Del  dia 1 al 19 de JUNY (15 dies lectius).
 • HORARI DE FUNCIONAMENT: De 13 a 14’55 h (Atenció: No s’obrirà a les famílies per replegar als xiquets/es abans de les 14 h).
 • PREU MENSUAL 75 € 
 • DATA DE PAGAMENT: Únic dia el dimarts 02.06.15 
 • FÓRMULES DE PAGAMENT
  1. En un sobre, amb el nom del xiquet/a i quantitat EXACTA.
  2. A l’entrada de Consergeria el 02.06.15 de 8’50 a 9.10 h.
  3. Mitjançant TRANSFERÈNCIA/INGRÉS al banc lliurant el dimarts 2 de juny el justificant de l’operació.
 • PREU DIES SOLTS: 6
  1. Diners en un sobre amb el nom del xiquet/a.
  2. Es donarà a l’Encarregada a les 9 h del mateix dia que s’utilitze el menjador.
  3. ALS MESOS DE JUNY i SETEMBRE, NO FUNCIONA LA COMPRA D’ABONAMENTS (Però si encara vos queden abonaments, podeu fer-los servir a juny lliurant l’abonament + 1 €, així queda cobert l’import de 6€ per dies solts a juny).
 • IMPORTANT:
  1. Cada reserva anirà acompanyada de 20€ PER XIQUET/A a  descomptar, lògicament, del preu del rebut. Aquesta senyal de compromís (aprovada ja cursos passats en Consell Escolar), no es tornarà cas de retirar la reserva de Menjador.
  2. Cas de no lliurar la sol·licitud  abans del  22.05.15, sols es podrà fer-ne ús d’aquest servei complementari per l’apartat de “DIES SOLTS”.
  3. Amb menys de 65 comensals fixes registrats el 25.05.15, el servei de menjador funcionarà amb catering i no amb cuina “in situ”.