Un grup de pares i mares de la classe de 4º de primària han pres la decisió que els seus fills no facen la prova d’Avaluació diagnòstica dissenyada per la Conselleria d’Educació.
En aquest post volen compartir amb la resta de pares i mares de l’escola el perquè d’aquesta decisió, afegint al final documents relacionats amb la prova.


Preguntant-nos i preguntant a uns altres sobre què sabem de les proves d’avaluació diagnòstica i sobre les seues dades, hem arribat a la conclusió alguns pares i mares de la classe de 4º de primària, que la majoria les desconeixem.

Encara que curiosament, tant docents com a pares, mares i alumnes assumim el fer-les.

Estem, sense saber-ho, deixant sense sentit l’avaluació diagnòstica?

Quan es fa un estudi diagnòstic, és per a saber l’estat en el qual es troba el motiu d’estudi, i així realitzar els canvis comvenientes per a la seua millora. El cas de la medicina és un claríssim exemple assumit per tot el món. En general no deixem que ens diagnostiquen una malaltia i ja està, ens anem a casa amb el diagnósitco sota el braç, sinó que sempre va acompanyada d’un tractament per a millorar-la. Açò, els metges i els pacients ho tenim molt clar.
Per què llavors amb l’educació hem de conformar-nos amb el diagnótico sense més? Si no ens serveix per a intentar superar les dificultats d’aprenentatge, o per a un millor desenvolupament de les competències de l’alumnat, aleshores, per a què serveixen.

I seguim preguntant-nos: 
Si l’administració educativa segueix limitant-se a dissenyar unes proves, que d’altra banda solament valora les competències bàsiques i no altres factors tan importants o més en l’educació integral dels xiquets (el que donaria per a un altre tema important a debatre sobre el protagonisme indiscutible que se li dóna a l’aprenentatge de la mecànica del llibre de text).
Si l’administració educativa segueix limitant-se a ordenar que es realitze i es generen informes de resultats, però després no realitza canvis substancials en les seues polítiques en funció dels resultats. Si els professors no actuen sobre aqueixos resultats amb el suport de l’adreça del centre i juntament amb les administracions. Si les mares, pares i tutors dels alumnes desconeixem també els resultats d’aquestes avaluacions, aleshores per a què serveixen.

Quins són en realitat aqueixos suposats plans de millora que es van a realitzar, perquè no es diagnostiquen també anualment, en lloc de seguir diangosticando als alumnes sense més.

Si es supossa que l’avaluació es fa per millorar, si és el cas, que tots sabe que ho és, si s’ha de fer un pla de millora, i de millora contínua, volem saber quins són aqueixos plans de millora, on estan els de l’any passat, i esl de l’anterior.

O és un altre cortina de fum més, per a entretenir-nos. 
En fi, massa preguntes sense contestar. El que ens ha portat a prendre la decisió de negar-nos a realitzar aquesta prova.

Documentació oficial sobre el tema per a saber més: 

Hem estant cercant informació sobre els objectius de les proves diagnòstiques i oficialment només ens hem trobat amb dos documents que respon a algunes de les preguntes com: què són, com es fan, a qui i per qui es fan, què es pregunten, etc. (el podeu comprovar vosaltres mateixos, en el document).

Conselleria d’Educación CV

 • Versió reduïda de 14 preguntes per a pares i mares

http://www.cece.gva.es/eva/docs/evaluacion/es/Preguntas_14.pdf

 • Versió estendida 50 preguntes

         http://www.cece.gva.es/eva/docs/evaluacion/es/preguntas.pdf

 • Índex en ‘Resultats’ a partir de la pàgina 21:
  Què es fan amb els resultats?
  Amb les dades dels resultats s’elaboren els informes corresponents que poden servir com a punt de partida per a elaborar plans de millora.
  Pregunta 44
  Quina utilitat té per al centre l’informe de resultats? 
  Obté informació de la seua situació respecte al nivell de competències que ha aconseguit l’alumnat. 
  Açò li serveix per a poder elaborar un pla de millora i saber què mesures ha deprendre per a millorar si és el cas, o ben què ha de continuar fent per a mantenir el nivell aconseguit. Si comparen els resultats obtinguts entre els grups, els professors poden comprovar  què metodologia és més adequada per als alumnes/as, etc.
  Per tant és un instrument per a la millora contínua del centre.

  Pregunta 48
  Què és el material alliberat? 
  Es tracta d’un recurs útil per al professorat. Arreplega una recopilació de diversos materials o enllaços que contenen diversos items ja utilitzats en un estudi autonòmic, nacional o internacional. 
  Pregunta 49

 • On es pot trobar el material alliberat?
  http://www.cece.gva.es/eva/val/eva_materiales.htm
  (El material alliberat són els cuadernillos en pdf que han realitzat els xiquets en altres any )

 • Mapa d’Espanya amb les comunitats a colors i clicant sobre cadascuna d’elles et porta a informació 

  http://www.cece.gva.es/eva/es/evaluacion.htm

 • Alguns informes oposats d’altres comunitats ja que de València no hem trobat cap: 

 • Catalunya

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Consell%20superior%20d’avalua/Pdf%20i%20altres/Static%20file/informes%2019.pdf

 • País basc 

http://ediagnostikoak.net/ediag/cas/indexcas.htm

 • Cantàbria

http://www.educantabria.es/evaluacion_educativa/informacion-general/evaluacion-de-diagnostico

Ministerio de Educación y Cultura

 • Informe del MEC

EVALUACIÓN GENERAL DE DIAGNÓSTICO 2009 EDUCACIÓN PRIMARIA. CUARTO CURSO

https://www.mecd.gob.es/dctm/ievaluacion/evaluaciongeneraldiagnostico/pdf-completo-informe-egd-2009.pdf?documentId=0901e72b8015e34e

Apartat de finalitat i objetius:

La evaluación general de diagnóstico del sistema educativo tiene como finalidad contribuir a la mejora de la calidad y la equidad de la educación, orientar las políticas educativas, aumentar la transparencia y eficacia del sistema educativo y ofrecer información sobre el grado de adquisición de las competencias básicas.

El objetivo inmediato de las evaluaciones generales de diagnóstico es obtener datos representativos del grado de adquisición de las competencias básicas y valorar en qué medida la escuela prepara para la vida y forma a los estudiantes para asumir su papel como ciudadanos en una sociedad moderna. La evaluación general de diagnóstico es una evaluación formativa para el conjunto de sistema educativo, pues debe contribuir a su conocimiento, transformación y mejora, facilitando orientaciones para las políticas educativas; por tanto, no entra dentro de los objetivos de esta evaluación dar información individualizada ni a estudiantes ni a centros.

El proceso de evaluación general de diagnóstico del sistema se ha planteado desde una perspectiva de colaboración, concertación y participación entre las diferentes comunidades autónomas, con la previa asunción compartida de los principios, finalidades y significados de esta evaluación. En este sentido, la LOE prescribe la responsabilidad compartida entre el Instituto de Evaluación y los organismos correspondientes de las comunidades autónomas.