ORDE 14/2013 de 4 d’Abril

ANNEX I

CRITERIS DE PUNTUACIÓ (Per a matrícula 2015-2016)

1.- GERMANS, PARE O MARE TREBALLADOR/A DEL CENTRE DOCENT O ANTICS ALUMNES

 • Primer germà/ana al centre ______________________________________ 8 punts
 • Per cadascun dels germans restants ______________________________ 3 punts
 • Pare o mare treballador/a del centre docent _________________________ 5 punts
 • Pare, mare, tutor-a, alumne/a o germà/ana antics alumnes del centre _____ 1 punt
 • * Per antics alumnes només acredita puntuació si ha cursat al centre 2n Cicle d’Infantil o Primària

2.- DOMICILI

 • Àrea d’influència (La ciutat de València es considera districte únic) _______ 5 punts
 • Altres zones o localitats _________________________________________ 1 punt

3.- RENDA 2013

 • Ingressos totals dividits pel nombre de membres de la família.
 • Rendes iguals o inferiors a 1,5 vegades l’IPREM ______________________ 1 punt
 • * IPREM (Indicador públic de renda d’efectes múltiples)

4.- DISCAPACITAT

 • Discapacitat de l’alumne/a > 65% _________________________________ 5 punts
 • Discapacitat de l’alumne/a del 33 al 65% ___________________________ 3 punts
 • Discapacitat dels pares/germans de l’alumne/a > 65% _________________ 3 punts
 • Discapacitat dels pares/germans de l’alumne/a del 33 al 65% _________ 1,5 punts
 • OBSERVACIONS:

 

 • Segons el RD 1414/2006, es consideren afectats per una minusvalidesa igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguen reconeguda una incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa i els pensionistes de Classes Passives que tinguen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
 • Per a una minusvalidesa del 33%, l’acreditació podrà fer-se mitjançant certificat o resolució de l’IMSERSO o de la Conselleria competent, de l’INSS reconeguent la incapacitat p del Ministeri d’Economia i Hisenda o Defensa reconeguent  una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
 • No serà exigible resolució o certificat de l’IMSERSO u òrgan competent de la Comunitat autònoma corresponent per acreditar el grau de minusvalidesa igual al 33%.
 • Si la minusvalidesa és major del 33%, s’acreditarà mitjançant resolució o certificat de l’IMSERSO o de la Conselleria corresponent; cal que conste el grau de minusvalidesa

6.- FAMÍLIA NOMBROSA

 • General______________________________________________________ 3 punts
 • Especial _____________________________________________________ 5 punts
 • OBSERVACIONS:

 

 • La família nombrosa inclou mares gestants que han d’acreditar mitjançant certificat mèdic expedit pel col·legiat del centre públic de salut i, cas de no ser legalment possible aquesta acció, pel col·legiat mèdic de la mutualitat professional corresponent.
 • Ha de constar l’estat i la setmana de gestació.

7.- CIRCUMSTÀNCIA ESPECÍFICA DETERMINADA PEL CENTRE DOCENT

 • Demostrant que es viu o es treballa al que hi era Districte I d’escolarització
 • (Ronda interior de la línia de l’autobús 5 de la E.M.T.), s’atorgarà ______ 1 punt *

* APROVAT PER UNANIMITAT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR CELEBRADA EL DIA 26.03.2015

8.- ESPORTISTA D’ÈLIT (Amb publicació al DOCV) ________________________ 2 punts