XARXA DE LLIBRES DE TEXT Curs 2015/2016

Circular dirigida les famílies participants (ALUMNAT DE PRIMÀRIA)

La present circular es dirigix a les famílies participants per informar sobre el procediment mitjançant el qual l’Ajuntament de València regula la forma, termini i lloc de presentació de les sol·licituds relatives al programa Xarxa de Llibres de Text aprovat per la Conselleria a través de l’Orde 17/2015, de 26 d’octubre de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport sobre ajudes destinades als Ajuntaments per a fer efectiu el programa de gratuïtat dels llibres de text i material curricular dirigit a l’alumnat que curse ensenyances obligatòries i de formació professional bàsica en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana  per al curs 2015-2016.

1.- OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ

a) Llibres de text: Material imprès de caràcter durador on s’arrepleguen continguts corresponents al currículum vigent per a un determinat curs, cicle o nivell.

b) Llibres de text digitals susceptibles de ser reutilitzats: Per al curs 2015/2016 es podrà incloure el material digital amb llicència limitada a un curs escolar. També el material informàtic de caràcter no inventariable, que es requerisca per al desenvolupament de les activitats derivades del currículum en el centre i s’arrepleguen els continguts corresponents al currículum vigent d’un àrea, àmbit, matèria o mòdul per a un determinat curs, cicle o nivell.

c) Material curricular: Aquell que, sense tractar-se de llibres de text, té caràcter complementari als mateixos i es requerix per al desenvolupament de les activitats derivades del currículum en el centre. Enguany es considerarà material curricular els quaderns d’alumne associats al llibre de text.

d) NO S’INCLOU: Material com tablets, ordinadors, cadires ergonòmiques, taules, motxilles, llapis, retoladors, compassos, quaderns, motxilles diccionaris, atles, material esportiu, llibres de lectura, etc.

2.- ALUMNAT  PARTICIPANT

 • Alumnat d’Educació Obligatòria i F.P. dels centres públics i concertats que es trobe empadronat en el municipi de València.
 • Qui curse estudis en localitat diferent de l’empadronament, rebrà l’ajuda de l’ajuntament on figure empadronat.

3.- DATA PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS PER PART DE LES FAMÍLIES

 • El 7 de gener de 2016 al CEIP SANTA TERESA a l’aula habilitada a este efecte per l’Ajuntament en el centre escolar de matriculació de l’alumnat, als efectes de facilitar la presentació de sol·licituds, evitar els desplaçaments de les famílies als registres d’esta Corporació i acostar estos als centres educatius per a garantir la conciliació familiar-laboral, així com, agilitzar la tramitació del present procediment, donat l’elevat nombre de matriculacions existents en la ciutat de València. 
 • Horari: No ho ha confirmat encara l’Ajuntament.
 • Personal encarregat/da: L’Ajuntament ha comunicat que enviarà eixe dia 7 de gener dos auxiliars per efectuar els tràmits escaients.
 • Podran presentar la sol·licitud les mares i pares, representants o tutors legals de l’alumnat empadronat a València que participe en el present programa de Xarxa llibres.
 • Adjuntem a la circular un model de sol·licitud per fotocopiar i facilitar-vos la tasca. (PODEU DESCARREGAR-LA AL FINAL DEL POST)

4.  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS FORA DEL TERMINI INICIALMENT PREVIST

 • Cas de no presentar la sol·licitud en el termini i lloc descrits, s’habilita un termini de 10 dies hàbils a fi que es puguen cursar les sol·licituds davant del registre existent al Servei d’Educació situat al C/Amadeu de Savoia,11 (Tabaquera) o qualsevol altre destinat a este efecte, el qual serà degudament comunicat per l’Ajuntament amb la suficient antelació.

5.- REQUISITS DELS BENEFICIARIS

a) Alumne/a empadronat al municipi de València a la data de publicació de la convocatòria.

b) L’alumne/a haurà d’estar matriculat i cursant els estudis d’Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria o F.P en un centre educatiu autoritzat.

c) Els pares/mares, tutors o representants legals dels menors beneficiats han de presentar la sol·licitud i la documentació requerides en la forma i terminis establits.

d) Els pares/mares, tutors o representants legals dels menors no han d’estar sotmesos en les prohibicions per a ser beneficiari de la subvenció (article 13 Llei General de Subvencions).

e) Els pares/mares, tutors o representants legals dels menors beneficiats han d’estar al corrent en el compliment d’obligacions tributàries estatals, autonòmiques i amb l’Ajuntament de València o enfront de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, excepte l’alumnat sense recursos suficients per a efectuar la compra dels llibres, amb certificació dels Servicis Socials de l’Ajuntament o informes SPEs.

Esta circumstància s’acreditarà, de conformitat amb allò que s’ha previst pels articles 24 i 25 del Reglament de la Llei General de Subvencions, per mitjà de la presentació de la declaració responsable que figura com Annex II a esta circular.

f) Els pares/mares, tutors o representants legals dels menors no han de tindre pendent de justificar subvencions anteriors concedides per l’Ajuntament de València.

g) La comprovació del requisit d’empadronament s’efectuarà d’ofici per l’Ajuntament de València.

h) La comprovació del requisit de la matriculació s’efectuarà per l’Ajuntament sol·licitant als centres escolars, situats a la ciutat de València, el llistat d’alumnes matriculats en cada curs escolar. (FET).

i) L’acreditació dels requisits establits en les lletres d), e) i f) es realitzarà per mitjà de declaració responsable (Annex II a esta circular).

6.- FORMES DE PRESENTACIÓ I DOCUMENTACIÓ

a.- Presentació de sol·licitud per les famílies: S’ompli la sol·licitud (ADJUNTA A ESTA CIRCULAR I UNA PER CADA ALUMNE/A) confeccionada per la Generalitat, per mitjà de qualsevol dels següents mitjans:

 • Preferentment, omplint el formulari electrònic disponible en xarxallibres.edu.gva.es.
 • Omplint a mà el formulari descarregable des de xarxallibres.edu.gva.es. També vos l’adjuntem a la present circular o l’Ajuntament el facilitarà a escola el dia 07.01.2016.

b.- A la sol·licitud és imprescindible que conste la dada del compte corrent (IBAN), a efectes del possible pagament per transferència bancària.

c.- S’imprimix el formulari per duplicat, es firmen i es presenten ambdós, original i còpia en l’oficina de registre que l’Ajuntament de València dispose en el centre escolar al que pertany l’alumne, en el dia indicat – 7 DE GENER DE 2016-  junt amb els documents següents:

 1. Els justificants originals de compra, duplicats o còpies compulsades de les factures per les compres de llibres de text i el material curricular per al curs 2015/2016, efectuades durant l’exercici pressupostari en què es publique la convocatòria. 
 2. La justificació s’efectuarà per mitjà de la presentació de factures o documents de valor probatori equivalent, amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o eficàcia administrativa.
 3. Els justificants hauran de contindre, com a mínim, el nivell de detall perquè puguen ser considerats vàlids, pel Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat per Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, i inclouran:
 1. NIF/CIF del proveïdor.

2. Número de factura.

3. Data.

4. Adreça completa.

5. Relació nominal dels productes adquirits amb el preu, és a dir, els noms dels llibres i materials comprats, relacionats un per un amb el seu preu individual.

d- Cas que una mateixa factura englobe els llibres i/o el material curricular de diversos alumnes germans, s’haurà de presentar  original o còpia compulsada de la mateixa, en la primera sol·licitud que es realitze, adjuntant fotocòpia de la mateixa en les següents sol·licituds de la resta de germans. Haurà d’especificar-se expressament en l’apartat D del model de sol·licitud de cada una d’elles, fent referència sempre a la sol·licitud que conté la justificació original o còpia compulsada.

e) Quant als justificants de pagament de les despeses realitzades (documents que acrediten que els llibres de text i el material curricular han sigut efectivament pagats amb anterioritat a la finalització del període de presentació de documentació, de conformitat amb el que disposa l’article 31.2 de la LGS), resulten admissibles els següents mitjans:

 1. Si la forma de pagament és una transferència bancària, esta es justificarà per mitjà de còpia del resguard del càrrec de la mateixa, havent de figurar en el concepte de la transferència el número de factura o, en defecte d’esta, el concepte abonat.
 2. Si la forma de pagament és el xec, el document justificatiu consistirà en: un Vaig rebre, signat i segellat pel proveïdor, en el que s’especifique, la factura o documentació justificativa del gasto a què correspon el pagament i la seua data, el número i la data del xec, i davall de la signatura ha d’aparèixer el nom i número del NIF de la persona que signa. A més haurà de presentar còpia d’extracte bancari del càrrec en compte corresponent a l’operació justificada.
 3. Si la forma de pagament consistix en un pagaré, el document justificatiu consistirà en un Vaig rebre, signat i segellat pel proveïdor, en el que ha d’especificar-se, la factura o document justificatiu del gasto a què correspon el pagament i la seua data, el número i la data del venciment del pagaré, davall de la signa ha d’aparèixer el nom i número del NIF de la persona que signa. A més haurà de presentar còpia d’extracte bancari del càrrec en compte corresponent a l’operació justificada. La data del venciment del pagaré ha de ser anterior a la data de presentació de les sol·licituds i ha d’haver-se pagat efectivament.
 4. Si la forma de pagament és en metàl·lic, el document justificatiu consistirà en un vaig rebre, signat i segellat pel proveïdor, en el que ha d’especificar-se, la factura o document justificatiu del gasto a què correspon el pagament i la seua data, davall de la signa ha d’aparèixer el nom i número del NIF de la persona que signa.

7.- INFORMACIÓ IMPORTANT PER A LES FAMÍLIES A L’HORA D’OMPLIR LA SOL·LICITUD:

1.- Han de conèixer el NIA de l’alumne/a: El NIA consta al butlletí de notes trimestral. A més a més heu de tindre un carnet on consta l’esmentat NIA i, per si de cas, disposareu d’un llistat per cursos dels xiquets/es amb el seu NIA el mateix dia 7 de gener.

2.- CODI del centre on està escolaritzat el vostre fill/a: 46012136 (CEIP SANTA TERESA).

3.- Els justificants han de contindre, com a mínim, el nivell de detall suficient perquè puguen ser considerats vàlids, i inclouran:

 • NIF/CIF del proveïdor.
 • Número de factura i data (corresponents inexcusablement, a l’exercici 2015).
 • Adreça completa del proveïdor.
 • Relació nominal dels productes adquirits amb el preu, és a dir, els noms dels llibres i materials comprats, relacionats un per un amb el seu preu individual.

4.- Serà imprescindible la presentació del document de declaració responsable degudament signat , així com, el relatiu a la deguda justificació del pagament dels llibres de text i material curricular  amb anterioritat a la finalització del termini de la seua presentació.

5.- Registrada la sol·licitud (que s’ha de lliurar per duplicat), una d’elles es quedarà en poder de la mare, el pare o el representant o tutor legal del menor.

6.- En tots els casos, s’haurà de presentar original i còpia de la documentació, a fi que la persona que la reba puga verificar l’autenticitat de la còpia i torne els originals.

8.- TERMINI DE SUBSANACIÓ I PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ (1a FASE).

 • Finalitzat el termini de presentació d’instàncies i, una vegada verificades la totalitat de les sol·licituds presentades, s’exposaran al públic les llistes provisionals d’admesos amb documentació completa, així com la relació d’exclosos per falta de documentació o altres causes, concedint-se a estos últims un termini d’esmena de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà a la publicació en el Tauler d’Edictes electrònic de l’Anunci de publicació, a fi que les persones interessades esmenen les deficiències detectades i puguen formular les al·legacions que estimen pertinents, tot això de conformitat amb el que establix l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJ-PAC).
 • Els llistats es publicaran, així mateix, en la pàgina web municipal i seran remesos a cada un dels  centres escolars per a la seua exposició pública.
 • La sol·licitud d’esmena haurà de presentar-se en el registre habilitat a este efecte al Servei d’Educació de l’Ajuntament de València (C/ Amadeu de Savoia núm. 11) o en qualsevol destinat per l’Ajuntament i que serà degudament comunicat amb la suficient antelació.
 • Examinades les al·legacions formulades pels interessats, s’elevarà a la Junta de Govern Local la proposta de resolució relativa a l’abonament a l’alumnat de la quantia de 100 €. En el cas que la despesa siga menor, únicament serà abonable la quantia resultant pel valor justificat. Estes ajudes es pagaran als beneficiaris per mitjà de transferències al compte bancari que figure en l’imprés de la sol·licitud.
 • La resolució de la convocatòria expressarà nom i cognoms dels alumnes beneficiaris, el centre docent de referència, l’import de la subvenció i detallarà, així mateix, la relació de  sol·licituds de subvenció excloses, indicant la causa de la no obtenció de la mateixa.
 • El termini de resolució i publicació del present procediment s’establix en tres mesos a comptar del dia 7 de gener del 2016, data de començament de presentació de sol·licituds.
 • Transcorregut tal termini sense que haja sigut publicada la resolució, es podran entendre desestimades les sol·licituds per silenci administratiu, de conformitat amb l’article 44.1 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu.

RECORDEU: 

 • 7 DE GENER DE 2016 dia de presentació d’instàncies al CEIP SANTA TERESA
 • VOS INFORMAREM DE L’HORARI DE PRESENTACIÓ QUAN L’AJUNTAMENT HO COMUNIQUE AL CENTRE.

 

ANEXO II VALPDF

FORMULARIO_FAMILIAS__Xarxa_Llibres-3