Qui som?

Confessionalitat

La nostra escola es manifesta aconfessional amb totes les creences tant del professorat com dels alumnes o de qualsevol altre membre d’aquesta comunitat escolar. En aquest sentit tractarem de donar als alumnes les informacions d’aquest caire tan objectivament com siga possible.

Entenem que els nostres alumnes han d’estar oberts a la situació de canvi que experimenta la societat, raó per la qual caldrà educar-los en la justícia, el respecte, el sentit comú i la llibertat.

Línia metodològica

La línia metodològica general del centre estarà caracteritzada per:

Desenvolupar l’esperit crític, la capacitat de discussió i de decisió i també la voluntat col·lectiva de transformació de la realitat social.

Admetre la diversitat de ritmes evolutius i de capacitats intel·lectuals tenint en compte el desenvolupament psicològic de l’alumne en la programació dels diversos nivells.

En l’aspecte instructiu perseguirem l’adopció de sistemes actius ¾i no autoritaris¾ que impliquen la participació dels i les alumnes en el propi procés d’aprenentatge. Per aquesta raó l’ordre i la disciplina necessaris no es basaran en la coerció sinó en el respecte mutu, el diàleg, la reflexió, la col·laboració i la solidaritat.

Educació com a procés integral

L’actuació del centre, en general, s’haurà de basar per tant en els principis de l’escola activa, ja que creiem necessari educar l’alumne o alumna en una actitud crítica i investigadora que, mitjançant el treball, haurà de convertir-se en la base ferma de la seua formació integral.

Pluralisme i valors democràtics.

L’escola respectarà l’evolució de l’alumne per tal de no imposar-li cap concepció política concreta sinó que l’educarà per tal que, en arribar l’edat escaient per a comprendre les diverses ideologies, puga estar suficientment format i formada perquè es trobe en condicions de triar lliure i responsablement.

El nostre centre haurà de lluitar contra qualsevol concepció racista de la vida, ja que no és una escola classista. En aquest sentit serà molt important que l’alumne aprenga a dir “no” davant de qualsevol signe de violència, de manera que la seua formació ètica, moral i cívica estiga basada en els drets humans.

En definitiva, es tracta de formar a uns ciutadans i ciutadanes que tinguen un alt sentit de la solidaritat; compromesos, oberts i disponibles a allò que la societat els reclame en arribar a la majoria d’edat.

Com és natural, totes aquestes consideracions s’han de basar en els valors d’una societat democràtica en què el sentit de la responsabilitat, la llibertat i la solidaritat siguen les línies mestres d’actuació en el quefer escolar.

Educació no sexista

En parlar dels drets humans sempre ens estem referint a un concepte que abraça tots dos sexes. Per aquesta raó l’educació del nostre centre ha de lluitar en contra de les discriminacions a què sovint es veu sotmesa la dona.

La coeducació, doncs, superadora de mites i tabús, és el millor camí per a arribar a l’acceptació de la identitat específica i diferenciada de cada persona.

Especial cura s’haurà de tenir en l’elecció dels materials curriculars per tal que no presenten estereotips sexistes, els quals hauran de ser superats tant en el llenguatge com en les actituds, de manera que hi haja una revalorització de la dona en les activitats socials i escolars.

Procurarem, per tant, d’emprar una metodologia didàctica que mire d’evitar conductes que posen l’èmfasi en els papers tradicionals atribuïts a la dona i l’home, i que no intente proporcionar als alumnes imatges diversificades i no convencionals d’un i altre sexes.

Modalitat de participació

La idea d’una escola democràtica implica la necessitat real i efectiva de participació de tots els estaments que la componen. El nostre model de gestió no és tancat i, per tant, haurà d’impulsar i fomentar tant la participació del professorat, l’alumnat, els pares, i la resta de membres d’administració i serveis com la col·laboració amb tots els estaments culturals i educatius que incideixen en la vida escolar o del barri. És important que tots no sols s’hi troben més o menys representats sinó que es senten col·laboradors en una tasca educativa comuna.

En aquest aspecte també cal incidir en la importància que té que el xiquet o la xiqueta estiguen integrats a l’escola com a la família. Per això és imprescindible el col·loqui “escola – pares” a fi d’anar unificant criteris per als alumnes, ja que aquesta actitud positiva de diàleg serà sempre molt beneficiosa per a la convivència escolar i la vida a les aules.

Arrelament al medi

Una escola que es vulga democràtica i participativa no pot estar desarrelada de l’entorn tan físic com social que l’envolta. En aquest sentit és objectiu primordial del nostre centre la potenciació dels valors culturals que ens ha llegat la nostra història. En cap moment caldrà que no oblidem que es tracta d’una escola valenciana en la qual la nostra llengua haurà de tenir el respecte que la legislació vigent li atorga.

Els lligams i arrelaments del nostre centre respecte al barri, la ciutat, i així mateix a la comarca, també constituiran un objectiu preferent amb la finalitat d’aconseguir la inserció dels i les alumnes a l’entorn social en què viuen. Tots aquests aspectes s’hauran de tenir en compte en les programacions, continguts i activitats de cada curs.

Extracte del PEC -Projecte Educatiu del Centre- del CEIP Santa Teresa

Vols més informació descarrega aquí el projecte educatiu complet: Resum PEC CEIP Santa Teresa