València a 16 de Desembre de 2015

 

SOL·LICITUDS XARXA LLIBRES (PRIMÀRIA)

HORARI DE PRESENTACIÓ AL CEIP SANTA TERESA

7 DE GENER DE 2016

En referència a la presentació de sol·licituds del Programa Xarxallibres, prevista al nostre centre educatiu per al 7 de gener de 2016, a fi d’agilitzar el procés i evitar als pares/mares esperes innecessàries, es proposa des del Servei d’Educació de l’Ajuntament de València la següent organització horària acceptada i comunicada a l’Ajuntament:

-Per als CEIP, com és el nostre cas:

De 9:00   a 10:00 h 1r de Primària
De 10:00 a 11:00 h 2n de Primària
De 11:00 a 12:00 h 3r de Primària
De 12:00 a 13:00 h 4t de Primària
   
De 16:00 a 17:00 h 5è de Primària
De 17:00 a 18:00 h 6è de Primària

OBSERVACIONS:

 1. Cas de pares/mares amb alumnat en diversos cursos, podran presentar les sol·licituds indistintament en qualsevol dels horaris assignats als cursos dels seus fills o filles.
 2. Presentació de sol·licituds fora del termini inicialment previst: En el supòsit de no presentar la corresponent sol·licitud en el termini i CEIP corresponent, s’habilita un termini de 10 dies hàbils (8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 i 19 de febrer de 2016) per lliurar-les davant del registre existent al Servei d’Educació situat al C/ Amadeu de Savoia núm. 11 (edifici Tabaquera).
 3. En tots els casos, s’haurà de presentar original i còpia de la documentació, a fi que la persona que la reba puga verificar l’autenticitat de la còpia i torne els originals.
 4. Es poden consultar les Bases reguladores de la convocatòria a la web municipal valencia.es, icona xarxallibres.
 5. Import de les factures i percepció de l’ajuda: Les Instruccions de la D.G. de Centres i Personal Docent sobre l’Orde 17/2015 de 26 d’octubre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport establixen que, l’import total que podrà percebre cada alumne/a serà d’un màxim de 200 €, la qual s’abonarà en dos parts de 100 euros cada una, sempre que es complisquen els requisits que establix el Programa. Sempre segons la mateixa instrucció, l’adquisició ha d’haver-se realitzat l’any 2015 (LLEGIU MÉS AL DARRERE).
 6. Per tant, a fi que els sol·licitants puguen beneficiar-se de la totalitat de l’ajuda (200 €) serà necessari que aporten justificants corresponents al dit valor en el període establit per este Ajuntament per a la presentació de sol·licituds ja que, en cas contrari, l’ajuda total es correspondrà amb l’import justificat. (Data de factures de compra vàlida fins a 18/12/2015 i data justificant de pagament vàlida fins al 19/02/2016, de conformitat amb les Bases Reguladores).

RESUM

DIA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ: 07.01.2016

LLOC: CEIP SANTA TERESA

HORARI: De 9 a 13.00 i de 16.00 a 18.00 h (consultar horaris per cursos)

 

DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE (DUES COPIES)
FORMULARI (no oblideu ficar a la sol·licitud el NIA de l’alumne/a i el compte corrent amb IBAN).

DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT (complimentada i signada)

FACTURES (original i còpia).

 

 • S’ha de fer una instància diferent per cada fill/a.
 • Si no podeu portar la documentació el 7 de gener, teniu uns dies (punt 2 d’observacions d’aquesta circular) per portar-los a les oficines de l’Ajuntament en l’edifici de Tabacalera.
 • Porteu original i còpia o còpia compulsada de la documentació acreditativa de la identitat del pare/mare sol·licitant (fotocòpia del DNI, NIE o targeta de residència en vigor).
 • També teniu l’opció que els porte altra persona que no siga pare/mare o tutor/a, però cal fer-li una autorització signada amb el nom i DNI del delegat amb fotocòpia del vostre DNI adjunta.
 • La persona en qui delegueu la presentació de la sol·licitud ha de portar el seu DNI -original i còpia- (DNI que constarà escrit en la vostra autorització), li ho van a demanar per comprovar dades.
 • Porteu original i còpia o fotocòpia confrontada de la pàgina del Llibre de Família on conste inscrit l’alumne/a. Si la sol·licitud es presentada pel tutor/a legal de l’alumne/a, esta condició ha d’acreditar-se mitjançant la corresponent resolució.