València , 16 d’octubre de 2015

Srs./Sres. pares i mares d’alumnes del CEIP Santa Teresa

D’acord amb la normativa següent:

ES CONVOQUEN ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DE CENTRE PER AL PROPER DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2015

RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2015, de la Direcció General de Política Educativa, de convocatòria d’eleccions a consells escolars de determinats centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics, de la Comunitat Valenciana. y la CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 22 de setembre de 2015, de la Direcció General de Política Educativa, de convocatòria d’eleccions a consells escolars de determinats centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics, de la Comunitat Valenciana

 

El Consell Escolar de Centre constitueix el principal instrument de participació en la vida escolar per part de tots els sectors implicats: pares i mares, alumnes, mestres, ajuntament i personal no docent.

Amb aquesta breu circular es pretén resumir les disposicions i les normes al respecte, perquè tinguen informació a l’hora d’exercir els seus drets reconeguts en les lleis.

Les FUNCIONS principals del Consell Escolar del centres públics són:

Art.127 LOE en la redacció que li dóna la LOMCE

a) Avaluar els projectes i les normes a què es refereix el capítol II del títol V d’aquesta Llei orgànica.
b) Avaluar la programació general anual del centre, sense perjudici de les competències del Claustre del professorat, en relació amb la planificació i organització docent.
c) Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats.
d) Participar en la selecció del director del centre, en els termes que aquesta Llei orgànica estableix. Ser informat del nomenament i cessament dels altres membres de l’equip directiu. Si és el cas, previ acord dels seus membres, adoptat per majoria de dos terços, proposar la revocació del nomenament del director.
e) Informar sobre l’admissió d’alumnes, amb subjecció al que estableix aquesta Llei orgànica i disposicions que la desenvolupen.
f) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atenguen a la normativa vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director corresponguen a conductes de l’alumnat que perjudiquen greument la convivència del centre, el Consell Escolar, a instància de pares, mares o tutors legals, podrà revisar la decisió adoptada i proposar, si escau, les mesures oportunes .
g) Proposar mesures i iniciatives que afavorisquen la convivència al centre, la igualtat entre homes i dones, la igualtat de tracte i la no discriminació per les causes a què es refereix l’article 84.3 de la present Llei Orgànica, la resolució pacífica de conflictes , i la prevenció de la violència de gènere.
h) Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i de l’equip escolar i informar l’obtenció de recursos complementaris, d’acord amb el que estableix l’article 122.3.
i) Informar les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb les Administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes.
j) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en què participi el centre.
k) Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l’Administració competent, sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió, així com sobre aquells altres aspectes relacionats amb la qualitat de la mateixa.
l) Qualssevol altres que li siguin atribuïdes per l’Administració educativa.

La COMPOSICIÓ del Consell Escolar d’aquest centre és:

Directora del Centre, actuant com a Presidenta del Consell Escolar

Cap d’Estudis

Secretari, amb veu però sense vot.

Tres representants del sector alumnat, amb veu però sense vot.

Set representants del sector mestres.

Huit representants del sector pares/mares.

Un representants del sector pares/mares designat per l’AMPA.

 

NORMES PER CELEBRAR LES ELECCIONS A NIVELL DELS PARES

1. Tot el procés electoral està regulat per les disposicions legals vigents i coordinat per la JUNTA ELECTORAL DEL CENTRE, composta pel director, dos membres del professorat i dos pares o mares, que han estat elegits per sorteig, d’acord amb la legislació vigent.

2. El CENS dels pares i mares o tutors s’haurà publicat en el tauler d’anuncis el dia 16 d’octubre i estarà fins el dia 16 de novembre per poder realitzar esmenes.

3. Per votar és necessari estar en el cens electoral i portar el DNI o document semblant.

4. Es pot votar per correu o procediment semblant d’acord amb el sistema que establirà la Junta Electoral i que comunicarà amb la suficient antelació.

5. ELECTORS: seran electors tots els pares i mares o, si pertoca, els tutors legals dels/les alumnes matriculats al centre i que estiguen en el cens publicat. Recordeu: podeu votar els pares i les mares.

6. ELEGIBLES: tots els pares, mares o tutors que hagen presentat la seua candidatura com a representants dels pares d’Infantil-Primària  segons estiguen al cens.

7. PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES:

Termini: fins al 12 de novembre, inclusivament.

Lloc: Direcció del centre.

Manera: reomplir l’imprès que se’ls facilitarà, amb les dades personals i la manifestació expressa de disposició d’assumir la representació dels pares, si són elegits.

8. PROCLAMACIÓ DE CANDIDATURES: 16 de novembre.

9. ACTE ELECTORAL: l’acte electoral tindrà lloc segons les normes següents:

Dia: 26 de novembre

Lloc: CEIP Santa Teresa

Horari: de : 09:00 hores a  18:00 hores

Mesa electoral: Formada per quatre pares, mares o tutors del Consell Escolar eixint o substituts elegits per sorteig d’acord amb la legislació vigent. Actuen de president/a i secretari/ària les persones designades pels membres de la mesa.

Escrutini: Es farà públic una vegada acabades les votacions.

10. En les paperetes -que proporcionarà el centre- els pares i mares han de marcar amb una X fins el màxim de noms que permet la legislació vigent.

Amb el desig que participen en les eleccions al Consell Escolar, siga com a candidats o com a electors/es, els/les salude atentament i em pose a la seua disposició per aclarir-los qualsevol dubte personalment o per telèfon.

El/la director/a

Signat

Isabel Tomàs i Ventura