Hola a tots/es:

Ací teniu la resolució amb els canvis de festius. Hi ha que afegir un dia més a final de curs….

 

“RESOLUCJÓ de 3 de mar9 de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s‘autoritza la modificació del calendari escolar peral curs 2015/16 a la ciutat de Valencia.

Vista la petició formulada per I ‘Ajuntament de Valencia per la qual sol ·licita la modificació del calendari escolar per al curs academic 201 5/16 als centres escolars de la ciutat de Va lencia.

 

Primer

FETS

La Resolució de 27 d’octubre de 201 5, de la Direcció Territorial d’Educació, Investigació, Cu ltura i Esport de

Valencia va declarar els dies 16, 1 7 i 18 de mar9 com a festius als efectes escolars.

 

Segon

El Consell Escolar Municipal de Valencia, en sessió extraord inaria, celebrada el dia 22 de febrer de 2016, va

acordar sol·licitar q ue es declarara festiu, a efectes escolars, el dia 15 de mar9 de 201 6, amb la proposta de recuperar-he allargant el curs escolar.

Aquesta sol.licitud com pta amb l’acord del Pie de I’Ajuntament de Valencia, celebrat el 25 de febrer de 2016.

 

Tercer

La Inspecció Educativa, de la Di recció Territorial d’Educació, lnvestigació, Cultura i Esport de Valencia, ha emés informe en relació amb la dita proposta.

 

Primer

FONAMENTS DE DRET

La Resolució de 1 5 de juny 201 5, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, fixa el calendari escolar del curs academ ic 2015/16. El seu contingut va ser modificada parcialment per la resolu ci ó del secretari autonomic d’Educació i Investigació de7 de julio) de 2015.

L’Orde d’11 de juny de 1 998, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, per la qual s’establi xen els criteris generals pels quals s’ha de regir el ca lendari escolar per a tots els centres docents de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyaments d’Ed ucació Infantil, Educació Primaria, Ed ucació Secundaria Obligatoria, Formació Professional, Batxillerat, Ensenyaments Artístics i Ensenyaments d’Idiomes (DOGV de 18-06-98), en l’apartat nou establix:

Quan hi concórreguen circumstimcies excepcionals, la Direcció General de Centres Docents podra autoritzar pera un centre o localitat un calendari escolar dijeren/ a l‘establit de forma general a proposta de la Direcció Territorial de Cultura i Educació corresponent, després de l’acord, si s’escau, del Consel/ Escolar competen!. Les dites autoritzacions no podran suposar la disminució del nombre total de dies lectius del curs academic.

Les raons que justifiquen la modificació de calendari són les dificultats en l’assistencia de la major part de

l ‘alumnat q ue forma part de les com issions fa lleres i les dificu l tats de despl a9ament d’una part de l’a lumnat al centres.

 

lMPLEMENTARIS

Tercer

La Resolució de 4 de desembre de 2015, del conseller d’Economia Sosten i ble, Sectors Productius, Comer9 i

Treball, per la q ual s’aprova el calen dari de festes locals, retri bu”ides i no recuperables, en l’ambit de la

Comun itat Valenciana per a l’any 2016, estableix com a festius a Valencia el 22 de gener i el 4 d’abril de

201 6.

La petició formulada respecta el nombre de dies establits per al present curs academic.

Vistes les disposicions legals citades i la resta de la normativa de general i perti nent aplicació,

RESOLC

 

l . Autoritzar la modificació del calendari escolar del curs 2015/2016 a Valencia.

  1. Declarar no lectiu el día 15 de rnar9 de 2016.
  2. Declarar lectiu el 22 de juny de 2016, als Centres d’Educació Infantil i Educació Primaria.
  3. Declarar lectiu el 20 de juny de 2016, als centres que impateixen Educació Secundaria Obligatoria, Batxillerat i cicles fonnatius de Forrnació P I Formació de Persones Adultes.
  4. Aquells centres, que imparti nt els ensenyaments esmentats, per raons organitzatives, no pogueren fer activitats lecti ves di ts dies, podran triar-ne un altre, preví acord del Consell Escolar del centre.
  5. Remetre copia de la present resolució a la Direcció Territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de Valenci

Contra el present acte, que no esgota la via administrativa, podra interposar-se un recurs d’al9ada davant la Secretaria Autonómica d’Educació i Investigació en el termini d’un mes cornptat de l’endema de la notificació, segons el que establixen els articles 107, 114 i 117 de la Llei 4/1999, de mod ificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Juridic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE 14-01-99). Valencia, 3 de rnar9 de 2016. El director general de Centres i Personal Docent. José Joaquín Carrión Cande!.”

Valencia, 7 de mar9 de 2016