Assistents: Isabel, Josep, mArga, MªJosé, Raquel, Neus, Angela///Jordi, Javi, Mónica, Rosana, Estela, Rafa/// Frederic, Julia, Sofía.

 

Abans de començar es presenta als nous membres del Consell representants dels alumnes i se’ls explica el funcionament.

 

  1. Lectura i aprovació d’acta anterior.

 

Es lligen i aproven les actes dels Consells del 9 i 13 d’octubre.

 

  1. Aprovació PGA i Pla Anual Menjador Curs 2015/16.

 

La PGA i el Pla anual del menjador ja havien sigut enviats als membres del Consell i s’aproven.

 

  1. Informe Equip Directiu.

 

Parlem de diferents temes:

  • Substitució de la mestra en sisè per jubilació de anterior tutora. Ja se sap que vindrà el 2 de novembre. Ha tardat molt. Es parla de què poder fer davant estes situacions.
  • Es planteja el problema del perill de l’escales durant les festes de l’AMPA, al haver un cristall trencat. És buscarà una solució per eixes ocasions.
  • Isabel explica un estudi nutricional que es farà en la classe de 5 anys.
  • Ja se ha demanat la reunió per parlar i tractar de solucionar el tema del calor en infantil.
  • Parlem d’una concentració d’escoles que tindrà lloc el 13, 14 i 15 de maig.
  • Es planteja tres la petició d’un grup de dansa de d’eixar les instal·lacions a diferents associacions que ho demanen. Es vorà fer una sèrie de criteris que tinguen que complir.

 

  1. Possibles punts presentats per representants del sector pares/mares.

 

– Es parla de iniciar un procés per tal de canviar el nom de l’escola, tema tractat i aprovat en assemblea de l’AMPA. Es parlarà en claustre amb tots els mestres i equip directiu.

 

5.Precs i preguntes.