DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD DE MATRÍCULA PER AL CURS 2015-2016:

 1. La sol·licitud original complimentada en casa. No espereu a omplir-la en Secretaria.
 2. Dues fotocòpies de la sol·licitud signada, complimentada, amb data, etc.
 3. Fotocòpia del DNI dels pares (NIE/passaport).
 4. Fotocòpia del Llibre de família (Pares i tots els fills/es que hi consten al Llibre).
 5. Certificat mèdic original en cas d’embaràs.
 6. Germans al centre: Ho fem a Secretaria.
 7. Pares/tutors/germans antics alumnes: A Secretaria.
 8. Acreditació domicili familiar: Fotocòpia d’un rebut ACTUALITZAT (llum, aigua, tf, lloguer).L’empadronament, si el domicili del DNI és diferent al del rebut (llum, aigua, tf, lloguer) presentat.
 9. Acreditació domicili laboral: Certificat de l’empresa acreditant la relació laboral i el domicili d’aquesta.Cas de treballador/a Autònom, cal aportar el document d’alta en el cens d’activitats econòmiques i el d’alta en el Règim especial de la Seguretat Social.
 10. Circumstàncies especials: Discapacitat de l’alumne/ germans/pares, família nombrosa, etc. Tot s’ha d’acreditar amb fotocòpia compulsada dels certificats oficials i/o carnets.
 11. Acreditació de la renda familiar de l’any 2013:
   1. Portar complimentat i signat per tots els membres de la Unitat familiar majors de 16 anys, l’Annex IV de la Orde d’escolarització (Model lliurat amb la sol·licitud).
   2. Fotocòpia sentència de separació/divorci si aquesta és posterior a 2007.